O nas

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zwany  dalej  „Ośrodkiem”  jest  podmiotem leczniczym,  utworzonym na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr XII/179/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W Ośrodku działają:

 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Wad Postawy
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
 • Gabinety fizjoterapii
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Skierowania do poradni specjalistycznych oraz na zabiegi i ćwiczenia mogą być wystawiane przez wszystkich  lekarzy ubezpieczenia  zdrowotnego.

Jedynym wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci z wadami  postawy, które wystawiać mogą wyłącznie lekarze rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii.

Podstawą realizacji świadczeń w gabinecie/ zakładzie rehabilitacji jest skierowanie na cykl zabiegów.

W cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.

W naszej jednostce wykonujemy następujące zabiegi fizjoterapeutyczne:

 • kinezyterapia : indywidualna praca z pacjentem (np.: ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych: NDT i PNF, ćwiczenia  wspomagane, pionizacja, ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne wolne , izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych,
 • elektroterapia: elektrostymulacja, jonoforeza, galwanizacja, prądy diadynamiczne i interferencyjne, TENS,
 • światłolecznictwo: naświetlanie promieniami nadfioletowymi, podczerwonymi, światłem spolaryzowanym,
 • leczenie polem magnetycznym,
 • ultradźwięki,
 • laseroterapia,
 • hydroterapia: masaże wirowe kończyn górnych i dolnych, ozonomatic,
 • masaż leczniczy.

OŚRODEK  REHABILITACJI  DZIENNEJ

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej realizujemy świadczenia w zakresie  rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego pacjentom:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo- porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów(np. zespół Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu(np. dziecięce porażenie mózgowe , miopatie, zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniem integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym  mogą  kierować lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • lekarz POZ.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego polega na zindywidualizowanym  uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji i obejmuje  porady lekarskie, świadczenia z zakresu fizjoterapii (ćwiczenia usprawniające, zabiegi fizjoterapeutyczne) świadczenia z zakresu neuropsychologii (psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy), świadczenia z zakresu logopedii.

PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM

W poradni oferujemy następujące formy terapii: ruch rozwijający W. Sherborne, terapia behawioralna, elementy treningu umiejętności społecznych, zajęcia z elementami usprawniania sensorycznego, terapia przez zabawę, techniki relaksacyjne, metoda dobrego startu i inne formy terapii w zależności od potrzeb pacjenta.

W skład zespołu terapeutycznego Poradni wchodzą: lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Wszyscy członkowie zespołu posiadają szeroką wiedzę zdobytą podczas specjalistycznych szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W celu skorzystania ze świadczeń należy zgłosić się do rejestracji  ze  skierowaniem do poradni dla osób z autyzmem dziecięcym wystawionym przez  lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego.