Turnusy rehabilitacyjne

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu posiada wpis do rejestru ośrodków (nr OD/28/0001/15)  ważny  do 12.01.2018 r.

Wpis do rejestru ośrodków

a także wpis do rejestru organizatorów turnusów (nr OR/28/0007/14)  ważny  do 08.12.2017 r.

Wpis do rejestru organizatorów

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

INFORMUJEMY,

ŻE W ROKU 2017 Z POWODU ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

NIE BĘDZIEMY PROWADZIĆ TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

 

REGULAMIN TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

w  Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży  w Elblągu

 

Szanowni Uczestnicy

Na teranie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu  oraz spożywania napojów alkoholowych.  Kierownik turnusu jest  jednocześnie opiekunem i doradcą  Uczestników. Nazwisko i imię oraz numer telefonu do osoby pełniącej tę funkcję znajduje się na tablicy informacyjnej. Na turnusy rehabilitacyjne przyjmowane są osoby posiadające potwierdzoną rezerwację oraz po dokonaniu odpowiednich opłat. Zasady dokonywania rezerwacji:  warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 15% ceny turnusu na konto Ośrodka najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. nie wpłacenie zaliczki w wymaganym  terminie będzie traktowane jako rezygnacja z turnusu. w przypadku rezygnacji z turnusu organizator zastrzega sobie prawo dokonania ryczałtowych potrąceń od wpłaconej zaliczki wg następujących zasad:

  • 20% wpłaconej zaliczki – do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
  • 50% wpłaconej zaliczki – do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
  • 70% wpłaconej zaliczki – do  7 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego,
  • poniżej 7 dni – zaliczka nie podlega zwrotowi.

W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Ośrodka na pisemny wniosek uczestnika może wyrazić zgodę na zmianę zasad płatności.   Uczestnicy proszeni są  o  punktualne stawianie się na zajęcia oraz posiłki.   Posiłki wydawane są  o wyznaczonych porach w pomieszczeniu jadalni. Ze względu na wymogi sanitarne Uczestnicy nie mogą wchodzić do pomieszczenia wydawalni posiłków.

Uczestnicy mogą korzystać z aneksu kuchennego, w którym znajduje się kuchenka elektryczna i lodówka. Do dyspozycji Uczestników jest pomieszczenie pralni. Osoba korzystająca z pralni używa własnych  środków do prania. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa podczas używania kuchenki i/lub pralki oraz pozostawianie pomieszczeń w czystości.  Podczas trwania turnusu pokoje, w których mieszkają Uczestnicy nie są sprzątane przez pracowników Ośrodka.  W trakcie pobytu na turnusie Ośrodek zapewnia korzystanie z opieki lekarskiej. W szczególności badanie lekarskie na początku i końcu turnusu.

Dodatkowe wizyty możliwe w uzasadnionych przypadkach po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby kierownikowi turnusu lub dyżurującej pielęgniarce.

W sytuacjach wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie  życia   należy  wezwać Pogotowie Ratunkowe nr telefonu:  999  lub 112 Uczestnicy turnusów powinni być zaopatrzeni na cały okres trwania turnusu w leki, które muszą przyjmować stale. Pielęgniarka dyżuruje na terenie Ośrodka lub uczestniczy w zajęciach plenerowych w dni powszednie w godzinach 18.00 – 7.00 i w dni wolne od pracy całodobowo. W pozostałym czasie pomoc pielęgniarska możliwa po zgłoszeniu takiej potrzeby kierownikowi turnusu.  Wszelkie  uwagi  dotyczące  turnusu należy zgłaszać kierownikowi turnusu w czasie jego trwania. Zamiar wcześniejszego opuszczenia turnusu  powinien być zgłoszony kierownikowi turnusu w formie pisemnej. W przypadku skrócenia pobytu z ważnych przyczyn losowych (nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej, klęska żywiołowa w rejonie zamieszkania, itp.) zapłacone przez Uczestnika środki mogą być zwrócone w wysokości 60 % dopłaty za każdy nie wykorzystany osobodzień (zaokrąglone do pełnych złotych). Zwrot może być dokonany wyłącznie na pisemny wniosek Uczestnika.

Zwrot środków przekazanych przez PCPR następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Cisz nocna obowiązuje od  20.00 do  6.00.    W trosce o mienie Uczestników opuszczających pokój lub udających się na spoczynek prosimy o sprawdzenie, czy drzwi do pokoju zostały zamknięte. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i pieniądze stanowiące  własność Uczestnika. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy nie używać w pokojach gościnnych grzejników, żelazek i grzałek elektrycznych W sytuacji zauważenia ognia lub dymu należy natychmiast powiadomić pracownika Ośrodka i zastosować się ściśle do poleceń personelu i straży pożarne Uczestnik turnusu zobowiązany jest do szanowania wyposażenia  i sprzętu Ośrodka. Za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia odpowiedzialność ponosi  Uczestnik   turnusu. W przypadku zagubienia kluczy Uczestnik  zostanie obciążony kosztami wymiany zamka. O zaistniałej szkodzie lub zagubieniu należy niezwłocznie zawiadomić  pracownika Ośrodka. Ośrodek może odmówić przyjęcia Uczestnika, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, albo w inny sposób zakłócił pobyt innych lub funkcjonowanie  Ośrodka. Przedmioty osobiste pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Uczestnika  będą przechowywane  w Ośrodku przez 3 miesiące.

UWAGA !!! Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży  zastrzega sobie prawo odwołania turnusu rehabilitacyjnego do 7 dni przed jego rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy ( 7 uczestników ).

W powyższej sytuacji wszystkie uiszczone opłaty ( bez odsetek )  zostaną niezwłocznie zwrócone.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI :

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub przez e-mail.  Płatności za turnus rehabilitacyjny należy wpłacać przelewem na konto:

PKO BP SA O/ELBLĄG NR 47 1020 1752 0000 0602 0056 7339

Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości  15 %  ceny turnusu w 2016 roku  na konto Ośrodka najpóźniej na 30 dni od daty otrzymania  potwierdzenia rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego. (tj. 570,00 zł w przypadku rezerwacji dziecko + opiekun i 870,00 zł w przypadku rezerwacji dwoje dzieci + opiekun)

Nie wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z turnusu.

W przypadku rezygnacji z turnusu organizator zastrzega sobie prawo dokonania ryczałtowych potrąceń od wpłaconej zaliczki wg następujących zasad :

  • 20 % wpłaconej zaliczki – do 30 dni  przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego
  • 50 % wpłaconej zaliczki – do 14 dni  przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego
  • 70 % wpłaconej zaliczki – do 7 dni  przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego poniżej 7 dni – zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia o rezygnacji z turnusu w formie pisemnej.

 

 

 


U W A G A   ! ! ! 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży zastrzega sobie prawo odwołania turnusu rehabilitacyjnego do 7 dni przed jego rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy ( 7 uczestników ).

W powyższej sytuacji wszystkie uiszczone opłaty ( bez odsetek ) zostaną niezwłocznie zwrócone.