Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez:

osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie LOGOPEDII

Termin składania ofert: 20.04.2018 r. godz. 08:30

 Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Kryteria oceny, warunki wymagane od oferentów, zasady w przypadkach, w których Udzielający zamówienia odrzuca ofertę lub unieważnia postępowanie oraz informacja o środkach odwoławczych ( SWKO )
  3. Formularz ofert cenowej ( format *.pdf       format *.docx )
  4. Wzór umowy

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – ZAKOŃCZONY

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez:

I. indywidualne praktyki lekarskie oraz indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w zakresie:

  1. lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i porad lekarskich w ośrodku rehabilitacji dziennej – Elbląg
  2. porad lekarskich w ośrodku rehabilitacji dziennej – Filia w Pasłęku
  3. leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży

II. osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie :

  1. logopedii

 

Do pobrania:

  1. ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na wykonanie rocznego przeglądu technicznego urządzeń medycznych z konserwacją – ZAKOŃCZONY

Termin składania ofert : 10 października 2017 r. godz. 09:00

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na wykonanie badania instalacji gniazd 230V w gabinecie fizykoterapii i hydromasażu w zakresie ochrony przeciwporażeniowej – ZAKOŃCZONY

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na przegląd serwisowy i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych – ZAKOŃCZONY

Termin składania ofert: 04 września 2017 r godz. 10:00

 

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu  zaprasza do złożenia oferty  cenowej  na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych – ZAKOŃCZONY

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2017 r godz. 10:00

 

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej.