RODO w SPOR-T

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

 

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg – zwany dalej SPOR-T.

Kim jest inspektor ochrony danych w SPOR-T i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się :

  • mailowo dpo@spor-t.pl
  • lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie:

Ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 160 z późn zm. )

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity tj. Dz.U. 2017 poz. 1318 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. 2015 poz. 2069 z późn zm.)

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędnej do procesu leczenia.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w każdej naszej placówce,
  • listownie na adres naszej placówki.

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Gdzie mogę sprawdzić swoje dane w SPOR-T

Dostęp do swoich danych w SPOR-T możesz uzyskać w siedzibie:

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, ul. Królewiecka 2, 82- 300 Elbląg.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.